Khi sv Open. Lập tức tôi sẽ lập 1 G Tên là SucManh.

Vậy xin mời ae vào G để cùng đua tốp.Tiêu Chí Của AE G.... Đoàn kết là Sức Mạnh.