Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 29/11/2018
- Kết thúc: 12h10 ngày 29/11/2018


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP Toàn Server
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...
  • Thêm thời gian sự kiện Thiên Giới 7h05 và 19h05


Mong các bạn thông cảm.